List of Okinawan Karate Kata

List of Okinawan karate kata

Shaded kata’s represent those of Okinawan origin. Unshaded denote Chinese origin.

Name of kata Styles incorporating kata
Anan RYK. OKK.
Ananku (Ananko) SHO. MAB. CHU. RYS. BUG. SHA.
Aran CHU.
Chi no kata KOJ.
Chintei KOB.
Chinto (Chintou) MAT. KOB. KUS. SHS. SHO. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK. SHA.
Fukyu kata ichi MAB. KOB.
Fukyu kata ni (Geksai ichi) GOJ. MAB. KOB.
Fukyu kata san KOB.
Fukyu kata yon KOB.
Fukyu kata go KOB.
Gekisai ichi (Fukyu kata ni) GOJ. MAB. KOB.
Gekisai ni GOJ. KUS.
Gojushiho SHO. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. MAT. KOB. KUS. KMS. SHS. SHA. OKK.
Hako KOJ.
Hakuryu KOJ.
Hakutsuru (Hakaku) MAT. MAK. KOJ.
Heiku RYU.
Jichin BUG.
Jion KOB. BUG.
Jute (Jitti, Jittei) KOB. BUG
Kanchin UEC.
Kanshiwa UEC.
Kanshu (Dai ni Sesan) UEC.
Kihon kata ichi KOB.
Kihon kata ni KOB.
Kihon kata san KOB.
Kuma-te Sanchin ISH.
Ku no kata KOJ.
Kururunfua GOJ.
Kusanku dai (Kusanku, Kosokun dai) MAT. KOB. KUS. KMS. SHS. SHO. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK.
Kusanku sho (Kosokun sho) KOB. SHS. RYK. OKK.
Kusanku (Takemura type) BUG.
Matsu Sanchin BUG.
Moto-te ichi (Mutu-di Sanchin, Moto-te Sanchin)  MOT. BUG.
Moto-te ni MOT.
Moto-te san MOT.
Moto-te yon MOT.
Moto-te go MOT.
Naihanchi shodan (Naihanchin, Naifaunchi, Tachimura Naihanchi) MAT. KOB. KMS. SHS. MAB. HON. SHO. CHU. RYS. ISH. BUG. RYK. OKK. SHA.
Naihanchi nidan (Naihanchin nidan) MAT. KOB. SHS. MAB. CHU. RYS. RYK. OKK. SHA.
Naihanchi sandan (Naihanchi san) MAT. KOB. SHS. MAB. CHU. RYS. RYK. OKK. SHA.
Nidanbu dai BUG.
Nidanbu sho BUG.
Niseshi (Nieseishi) RYU. OKK. KOB. BUG.
Ohan RYU.
Pachu RYU.
Paiho RYU.
Paiku RYU.
Passai dai (Passai dai, Tawata no Passai) MAT. KOB. KUS. KMS. SHS. OKK. BUG. SHO. CHU. BUG. SHO. MAB. CHU. RYS. ISH. RYK. SHA.
Passai Chu BUG.
Passai Sho MAT. KOB. KUS. KMS. SHO. CHU. BUG. RYK. OKK. SHA.
Pinan shodan (Pinan ichi) MAT. KOB. KMS. SHS. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK. SHA.
Pinan nidan (Pinan ni) MAT. KOB. KMS. SHS. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK. SHA.
Pinan sandan (Pinan san) MAT. KOB. KMS. SHS. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK. SHA.
Pinan yondan (Pinan yon) MAT. KOB. KMS. SHS. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK. SHA.
Pinan Godan (Pinan go) MAT. KOB. KMS. SHS. MAB. CHU. RYS. BUG. RYK. OKK. SHA.
Rohai Jo (Rohai) MAT. MAB. RYS.
Rohai Chu MAT.
Rohai Ge MAT.
Rufua BUG.
Saifua GOJ.
Sanchin RYU. GOJ. UEC. KUS. KMS. SHS. HON. ISS.
Sanchu SHA.
Sanseru (Sanseiru, Senseryu) RYU. GOJ. UEC.
Sanpabu ichi BUG.
Sanpabu ni BUG.
*Sechin UEC.
Seisai KUS.
Seryu UEC.
Sesan (Seisan) RYU. GOJ. UEC. MAT. KOB. SHA. SHO. CHU. BUG. OKK. RYS. KUS. KMS.
Sepai (Seipa, Seipai) GOJ. KUS. OKK. KMS.
Seyonchin (Seiyonchin, Seienchin, Seiunchin) RYU. GOJ. KUS. SHA. ISS. KMS.
Shisouchin (Shisounchin, Shisochin, Chisochin) GOJ.
Sochin (Arakaki han Sochin) BUG. KOB.
Soshin HON.
Soshin (Dai, ni) HON.
Suchin BUG.
Sunsu ISS.
Suprainpe (Pachurin, Suprainpa) GOJ. KUS.
Ten no kata KOJ.
Tensho GOJ.
Unsu KOB.
Wankan (Okan) KOB. MAB.
Wanshu (Wansu) KOB. SHO. MAB. CHU. RYS. SHA.